قطعات پروتزی بایو جنسیس

قطعات بایو جنسیس

قطعات پروتزی بایو جنسیس در اروم دنتال

اباتمنت زاویه دار در اروم دنتال
اباتمنت زاویه دار
اباتمنت دوپلکس در اروم دنتال
اباتمنت مستقیم
اباتمنت گرد در اروم دنتال
بال اباتمنت
اباتمنت تمام پلاستیکی | اروم دنتال
اباتمنت CCM
اباتمنت تمام پلاستیکی