میزان خرید -ریال-تخفیف ثابت -ریال-
50,000,0004,000,000
100,000,00012,000,000
200,000,00030,000,000